باتری لیتیوم  3 محصول وجود دارد

این نوع باتری لیتیوم ازنوع غیر قابل شارژ هستند که در این نوع از لیتیوم به عنوان آند و از منگنز برای کاتد استفاده شده ا.

این باتری لیتیوم حدود 3 برابر باتری های آلکالاین کارایی دارد و در دستگاه های کم مصرف مثل باطری شیر چشمی و دوریین و لیزر استفاده شود .

باطری های لیتیومی در دستگاه های پر مصرف برای گران بودن استفاده نمیشود و کاربرد کمی دارد.

این نوع باتری لیتیوم ازنوع غیر قابل شارژ هستند که در این نوع از لیتیوم به عنوان آند و از منگنز برای کاتد استفاده شده ا.

این باتری لیتیوم حدود 3 برابر باتری های آلکالاین کارایی دارد و در دستگاه های کم مصرف مثل باطری شیر چشمی و دوریین و لیزر استفاده شود .

باطری های لیتیومی در دستگاه های پر مصرف برای گران بودن استفاده نمیشود و کاربرد کمی دارد.

بیشتر
ترتیب