باتری لیتیوم آیون  4 محصول وجود دارد

یخچال

ترتیب